Οδηγίες συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών

 

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

• Στην ανασκόπηση δε δύναται να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 7 συγγραφείς (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ευδιάκριτες παραγράφους ως εξής:
Εισαγωγή – Σκοπός – Μεθοδολογία – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα – Λέξεις Κλειδιά.

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις Κλειδιά

• Σε περίπτωση ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης (e-poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική (ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.

Το όριο των λέξεων του κειμένου της περίληψης είναι οι 350 λέξεις.

Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά αριστερά. Eπίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση. Αμέσως κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επίθετο (π.χ. Αντώνιος Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).

Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη θα πρέπει να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα. π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πάτρας “Ο Αγ. Ανδρέας”
2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, ΜΕΘ, Π.Ν. Ιωαννίνων

Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να παρουσιάσει την εργασία, θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (underlined) και με έντονη γραφή (bold) π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

Το κείμενο δύναται να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

 

Τώρα η εργασία σου έχει την αξία της δημοσίευσης σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι μια εντυπωσιακή συνεργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΙΝΕΠΥ.

Η Διευθύντρια του πιο έγκριτου και έγκυρου επιστημονικού περιοδικού της επιστήμης μας, «Το Βήμα του Ασκληπιού» κ. Χριστίνα Μαρβάκη και η συντακτική του ομάδα, συμφώνησε να δημοσιεύσει σε ειδικό ένθετο όλες τις εργασίες που θα υποβληθούν στο συνέδριο της Λευκάδας, με την ισχύ της κανονικής δημοσίευσης στο περιοδικό, αρκεί να τηρήσουν τους βασικούς κανόνες συγγραφής του εντύπου.

Η σημασία αυτής της κίνησης είναι πολύ μεγάλη μιας και το «Βήμα του Ασκληπιού» αποδελτιώνεται σε πολλές και αξιόλογες διεθνείς βάσεις δεδομένων, με αποτέλεσμα οι δημοσιεύσεις σε αυτό να έχουν ιδιαίτερη αξία για το βιογραφικό των συνέδρων.

Το ΙΝΕΠΥ με αυτή την συνεργασία που θα συνεχιστεί και θα ευδοκιμήσει, δείχνει έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη συμμετοχή των επιστημόνων υγείας που το τιμούν με την παρουσία τους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών προς δημοσίευση 11 Ιουλίου 2022.

Για τις οδηγίες συγγραφής κάντε κλικ εδώ.