Οδηγίες υποβολής Επιστημονικών Εργασιών

 

H υποβολή περίληψης εργασίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε αρχείο word.doc., πατήστε εδώ για να υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας.

Η περίληψη της εργασίας υποβάλλεται αποκλειστικά σε αρχείο word.doc μέσω της φόρμας υποβολής περίληψης εργασίας, την οποία θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.inepycongress.gr.

• Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (12/05/2024) δε θα γίνονται δεκτές.

• Μετά την υποβολή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης σε διάστημα τριών ημερών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 211 210 5553 ή μέσω email στο scientific@inepycongress.gr.

• Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς μέχρι τις 07/06/2024.

• Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (12/05/2024). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, είναι η εγγραφή ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για κάθε εργασία.